Location: Shibden Park, Godley Lane, Halifax, HX3 6XG